معرفی شرکت

 

 به نام خداوند بخشنده مهربان

 

"هاناوین" نامی است برگرفته از دو کلمۀ کُردی هانا به معنی امیــــد و اوین به معنای عشــــــق که ترکیب این دو می شود: "امید و عشق" 

هاناوین تلاش می نماید تا با انجام کار حرفه ای، با تاکید بر بزرگ ترین و ارزشمند ترین دارایی شرکت که همان منابع انسـانی حرفه ای است، گونه ای از خدمت گذاری را به مخاطبین خود ارزانی دارد که سبب ایجاد امید در نزد همۀ گروه های مرتبط با هاناوین، از جمله مصرف کنندگان گرامی، فروشندگان محترم، رقبای عزیز و همه همکاران بزرگوارمان گـــــــــردد تا بتوان گفت آری با کار حرفه ای می توان ضمن فروش موفق، ارتباطی همراه با کرامت و احترام و فراتر از کسب و کار با همگان به دست آورد تا جایی که گویی همگی از اعضای یک خانواده ایم. چه بسا خداوند لیاقت دهد، تنها فروشنده کالا نباشیم بلکه امید بفروشیم و عشق و در ازای آن نیز امید بگیریم و عشق که گر چنین کنیم، خدمت ها کرده ایم به هموطن، وطن و همه نوع بشر. وه چه با شکوه افتخاری است.

بدون تردید یکی از مهم ترین ویژگی های عشق، ایجاد امید است، پس بیایید همگی دست به دعا برآریم و در پی اش پاک و شریف، سخت بکوشیم.

پروردگارا یاری مان کن و لایق مان گردان تا ســـبب ایجاد امید و عشق در خود، مردمان این کهــن بوم و بر و سرتا سر گیتی گردیم.

ایدون باد